EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ ku koncu novembra dosiahlo 10,10 %

20. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 - 2020 do konca novembra v deviatich z dvanástich programov 1,565 mld. eur. Predstavuje to podiel 10,10 % z celkovej alokácie zdrojov EÚ vo všetkých programoch 15,493 mld. eur. Oproti koncu októbra čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 109,06 mil. eur a miera o 0,69 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to zo zverejnených informácií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde je Centrálny koordinačný orgán pre implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom novembra 330,43 mil. eur, čo je 12,7 % zo záväzku 2,602 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 20,21 mil. eur, resp. o 0,78 percentuálneho bodu.

Platné výzvy, resp. vyzvania mali koncom novembra objem 11,824 mld. eur zo zdrojov EÚ (76,51 % z celkovej alokácie) a kontrahovanie dosiahlo 5,253 mld. eur z peňazí EÚ (33,91 % z alokácie).

Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ do konca predchádzajúceho mesiaca 21,96 % (342,51 mil. eur z 1,56 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 17,23 % (27,41 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 16,41 % (647,91 mil. eur z 3,949 mld. eur), OP Ľudské zdroje 12,64 % (280,37 mil. eur z 2,217 mld. eur), program spolupráce Interact III 7,46 % (2,94 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 4,90 % (153,66 mil. eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 3,78 % (10,54 mil. eur z 278,45 mil. eur). Výskum a inovácie 2,62 % (58,35 mil. eur z 2,231 mld. eur) a Integrovaný regionálny OP (IROP) 2,38 % (41,32 mil. eur z 1,739 mld. eur).

V zostávajúcich troch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky. Ide o programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR - Česká republika (alokácia zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj OP Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).

Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov s výnimkou Programu rozvoja vidieka, kde je certifikačným orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ako informovalo ministerstvo financií, aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 632,05 mil. eur v príslušných jedenástich programoch sa bude odpočítavať k 31. decembru 2017. Na základe stavu k 30. novembru je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu, teda ministerstva financií, schváliť výdavky v minimálnej výške 97,92 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2017 už splnili operačné programy Integrovaná infraštruktúra, Technická pomoc a Ľudské zdroje. OP Výskum a inovácie má do konca tohto roka dočerpať ešte 53,19 mil. eur, IROP 37,87 mil. eur, Kvalita životného prostredia 4,87 mil. eur a Efektívna verejná správa takmer 2 mil. eur. Pri zvyšných štyroch programoch nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca aktuálneho roka.